A Cámara

A Cámara de Comercio de Vigo é unha Corporación de Dereito Público

Fins

  • A representación, promoción e defensa dos intereses xerais do comercio, a industria, os servizos e a navegación.
  • A prestación ás empresas de servizos que lles axuden a mellorar a súa competitividade.

Para cumplir correctamente con estes fins, a Cámara aprobou, en juño do 2007, o ideario estratéxico, un documento que recolle os principios básicos de actuación.

Censo da Cámara

Forman parte de él tódalas persoas naturais ou xurídicas que exercen actividades comerciais, industriais, navieiras e de servizos, suxeitas ao Imposto de Actividades Económicas, no ámbito da súa demarcación xeográfica.

Lei Básica das Cámaras Oficiais de Comercio, Industria e Navegación (documento PDF)

Lei de Cámaras de Galicia (documento PDF) / Lei de Cámaras de Galicia (castelán)

Órganos que rexen a Cámara

A Cámara está dirixida polas propias empresas, a través de

  • O Pleno, órgano supremo de goberno e representación, cuxos membros son elixidos democraticamente cada catro anos polas empresas e representan aos distintos sectores de actividade económica na demarcación cameral.
  • O Comité Executivo, órgano permanente de xestión e administración da Corporación.
  • O Presidente, que representa á Cámara e é o responsable do cumprimento dos acordos adoptados polos órganos de goberno; o Comité Executivo e o Presidente son elixidos polo Pleno, tamén cada catro anos.