Servizos Xerais

A Cámara expide relacións de empresas clasificadas por actividades. Os listados facilítanse en papel, etiquetas adhesivas e soporte magnético (disquete ou CD-Rom). Inclúense os datos seguintes:

Datos

 • Razón social
 • Dirección
 • Epígrafe
 • IAE
 • Actividade

Soporte

 • Papel
 • Etiquetas adhesivas
 • Soporte magnético (disquete ou CD-ROM)
 • Correo electrónico (Hoja Excell)

Solicitar presuposto para obter un listado de empresas.

 • Expedición de relacións de empresas exportadoras e con potencial exportador en Galicia
 • Cumprimentación da Declaración da Renda das Persoas Físicas (Programa PADRE) como entidade colaboradora da Axencia Estatal de Administración Tributaria (A.E.A.T.)
 • Información sobre Índices de Prezos de Consumo (IPC)
 • Expedición de certificacións relacionadas co tráfico mercantil (moralidade mercantil, etc.)
 • Expedición de certificados de orixe e demais certificacións relacionadas co tráfico mercantil internacional
 • Expedición de Cuadernos ATA.
 • Compulsa de documentos
 • Follas de reclamación
 • Servizo de reprografía
 • Servizo de biblioteca e hemeroteca públicas