Perfil do contratante

A Cámara de Comercio de Vigo está suxeita á consideración do Poder Adxudicador, según o disposto na Ley 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, sendo de aplicación as disposicións previstas para as compras e contratos de ditos organismos, cos límites das contías que a normativa vixente en cada momento, estableza, en especial para aqueles contratos que se atopen suxeitos á regulación armonizada.

Sen embargo, de maneira xeral e sen perxuizo do anterior, todas as adquisicións e contratos celebrados pola Cámara de Comercio de Vigo realizaranse mediante procedementos que aseguren os principios xerales recollidos na Ley mencionada anteriormente, de publicidade, concurrencia, transparencia, confidencialidade, igualdade e non discriminación. Para asegurar na práctica a aplicación de ditos principios, e en cumplimento do sinalado no artigo 175 da xa reiterada Ley de Contratos do Sector Público, se seguirán, en todo momento as condicións expresadas na Instrucción Técnica IA-04-01-02, sobre a xestión de compras e contratos con proveedores, a cal constitúe a instrución interna mencionada no citado Artigo.