Corte de arbitraxe

  1. Corte de Arbitraxe
  2. Cláusula arbitral
  3. Costas arbitrais
  4. Regramento arbitral

Corte de Arbitraxe

A Cámara integra no seu seo esta institución para a administración dos procedementos arbitrais de dereito e/ou de equidade que ante a mesma suscítense.

¿Qué é a arbitraxe?

É un procedemento rápido, eficaz e económico, para liquidar as controversias que poidan xurdir dunha relación xurídica calquera sempre que sexa sobre unha materia de libre disposición para as partes.

Consecuencias da arbitraxe e eficacia do laudo arbitral

Dende o momento en que unha das partes invoque o convenio arbitral asinado coa outra parte ante a institución designada no mesmo, queda pechada a vía xudicial para a resolución da controversia, é dicir, abonda con que unha das partes decida resolver a cuestión mediante o procedemento arbitral para que ambas queden sometidas ao mesmo e non poidan acudir aos tribunais ordinarios.Unha vez concluído o procedemento arbitral, o laudo que se dicte terá a mesma eficacia e validez que unha sentenza xudicial, quedando as partes obrigadas a cumprir devandito laudo. Transcorrido o prazo sinalado legalmente sen que o laudo sexa cumprido, poderá obterse a súa execución forzosa ante o Xuíz de 1ª Instancia do lugar en que se dicte. Se o desexa, pode consultar e descargar aquí a Lei de Arbitraxe.

Cláusula arbitral

Cómo se pode acceder á arbitraxe

Para iso é necesario incluír no contrato ou no documento onde se plasme a relación xurídica de que se trate, un convenio ou cláusula arbitral, asinada polas partes. Non obstante será suficiente a existencia dun documento escrito que recolla o convenio arbitral.

Cómo debe redactarse a cláusula arbitral

O convenio ou cláusula arbitral deberá formalizarse por escrito, e deberá expresar a vontade inequívoca das partes de someter a solución das cuestións litixiosas da relación xurídica concreta, á decisión dun ou máis árbitros, así como expresar a obriga de cumprir tal decisión (laudo arbitral). Ademais, deberá designarse expresamente a institución (Corte de Arbitraxe da Cámara Oficial de Comercio de Vigo) onde conveñan que se celebre o arbitraxe. Como modelo-tipo de cláusula arbitral, para someter unha arbitraxe á Corte de Arbitraxe da Cámara Oficial de Comercio de Vigo, proponse o seguinte:

Toda dúbida, controversia, cuestión litixiosa ou reclamación que poida xurdir na interpretación ou execución do presente documento (convenio/ contrato /estatuto...) resolverase mediante arbitraxe de dereito (de equidade)* no marco da Corte de Arbitraxe da Cámara Oficial de Comerico, Industria e Navegación de Vigo, á que encomendan a administración do procedemento arbitral de acordo co seu reglamento e estatuto. As partes deixan constancia expresa do seu compromiso de cumprir o laudo e as resolucións arbitrais que se dicten e designan como árbitro/s a... (encomendan a designación de árbitro/s á referida Corte)*"

*A precisar no documento onde se inserte según acorden as partes.

Tarifa de honorarios e tasas

Poden ser consultadas no anexo II do estatuto.

Regramento e estatuto