Creación de empresas

Se desexa crear unha empresa deberá, en primeiro lugar, elixir a forma xurídica que mellor se adapte ao seu proxecto. O cadro central recolle esquematicamente as principais características das formas de empresa máis frecuentes.

Ademais, o noso ordenamento xurídico posibilita outras formas (Sociedade Colectiva, Sociedade Comanditaria: simple ou por accións, etc.)

 

  Empresario Indivual Comunidade de bens Sociedade Cooperativa Sociedade Limitada Nova Empresa Sociedade Limitada Sociedade Limitada Laboral Sociedade anónima
Personalidade Xurídica A do titular del negocio Non ten personalidade xurídica propia Propia Propia Propia Propia Propia
Capital mínimo O necesario para os primeiros gastos O necesario para os primeiros gastos O necesario para os primeiros gastos Cap: min 3.012 máx. 120.202 € 3.005,06 € 3.005,06 € 60.101,21 €
Desembolso fundacional Sen límite Sen límite Mínimo 25% do capital Total do capital aportado Total do capital aportado Total do capital aportado Mínimo 25% do capital
Denominación Libre (nome comercial) Libre con "C.B." Distinta a outra con "S.Coop." Os dous apelidos, nome e un código, con "SLNE" Distinta a outra con "S.L." Distinta a outra con "S.L.L." Distinta a outra con "S.A."
Número de socios O empresario titular Mínimo de 2 Mínimo de 3 Mínimo 1, máximo 5 Mínimo de 1 Mínimo de 3 Mínimo de 1
Responsabidade fronte a terceiros Ilimitada Mancomunada e subsidiaria Limitada Limitada Limitada Limitada Limitada
Regulación legal Código de Comercio e Código Civil Código de Comercio e Código Civil (Artigos ARTS 392-406 e 1.665 ó 1.708) Lei 27/1999 de 16 de xullo e Lei 5/ 1998 de 18 de dec. (Galicia) Lei 7/2003 de 1 de abril Lei 2/ 1995 de 23 de marzo e Lei 19/1989 de 25 de xull. Lei 4/1997 de 24 de marzo y Lei 19/1989 de 25 de xull. Real Decreto Lexislativo 1564 / 1989 de 22 de dec. e Lei 19/1989 de 25 de xull.
Utilidade Pequenas empresas familiares ou personalizadas Empresas pequenas para traballadores autónomos Para a utilidade común dos socios Pemes e micropemes Pemes e micropemes Participación maioritaria ou total de socios traballadores Medianas e grandes empresas
Seguridade Social Réxime especial de autónomos Réxime especial de autónomos Os socios traballadores: autónomos Réxime xeral ou especial correspondente Réxime xeral ou réxime correspondente Réxime xeral ou réximen correspondent Réxime xeral ou réxime correspondent
Tributación I.R.P.F. I.R.P.F. pola parte que corresponda a cada socio. Imposto de Sociedades (Réxime especial) Durante os 2 primeiros anos poden diferir o pago do ITPAJ e Sociedades Imposto de Sociedades (25% sobre o Beneficio en PEMES) Imposto de Sociedades (25% sobre o Beneficio en PEMES) Imposto de Sociedades (25% sobre o Beneficio en PEMES)

Lexislación básica

  • Lei de Sociedades Anónimas, de 22 de decembro de 1989 (BOE 27-XII-1989)
  • Lei 2/1995 de Sociedades de Responsabilidade Limitada, de 23 de marzo (BOE 24-III-1995)
  • Regulamento do Rexistro Mercantil de 19 de xuñño de 1996
  • Lei 19/1989 de 25 de xullo da Reforma Parcial e Adaptación da lexislación mercantil das Directivas da UE, en materia de sociedades (BOE 27-VII-1989)
  • Lei 7/2003 de 1 de abril da Sociedade Limitada Nova Empresa pola que se modifica a Lei 2/95 do 23 de marzo de Sociedades de Responsabilidade Limitada.