Recomendacións

O currículum vitae (c.v., que en latín quere dicir "carreira da vida") é a ferramenta básica para a procura de emprego, e serve para redactar de forma clara a traxectoria profesional, intereses e habilidades persoais. Debe ser breve, abofé, con frases curtas, esquemático, organizado e coherente. Preténdese que a persoa que o lea coñeza os datos principais do candidato en relación co posto de traballo. Para iso, resulta útil utilizar a negrilla e maiúsculas.

Os apartados

Deben estar ben definidos e redactados, incluíndo:

 • Datos personais: nome, apelidos, data de nacemento,...
 • Formación:
  • Titulación académica e complementaria
  • Hai que destacar data do curso, entidade organizadora e lugar de realización.
 • Idiomas:
  • nivel
  • cursos acreditativos
  • estancias no extranxeiro.
 • Informática:
  • programas que se manexan
  • cursos que o demostran.
 • Experiencia:
  • posto, nivel e empresa na que se traballou
  • funcións relacionadas co posto ao que se opta
  • datas inicio-fin.
  • prácticas da carreira
  • traballos non remunerados
  • voluntariado,...que teña relación coa labor a desenvolver na empresa.
 • Outros datos de interese:
  • publicacións
  • participación en eventos
  • obxectivo profesional
  • características personais que teñan relación co posto.
 • A presentación é fundamental:
  • impecable
  • limpo
  • e ordenado
 • Pode elaborarse de manera cronolóxica (ordenando por datas os datos):
  • indicado para persoas que contan cunha traxectoria profesional estable e ascendente, sen altibaixos nin períodos en branco inxustificados.
  • Céntrase máis nos postos desempeñados que nas habilidades adquiridas.
  • Pode ir ordenado do recente ao antigo ou viceversa.
  • Convén destacar en primeiro lugar aquel traballo que teña máis relación co posto ao que se opta.
 • o funcional (se o desenvolvemento profesional conleva perfís distintos).

No arquivo adxunto propoñemos un modelo de curriculum vitae (Documento Word)

A Carta

O c.v. debe ir acompañado da carta de presentación.

O obxectivo de ésta é dobre:

 • espertar o interese de quen vai a recibir a candidatura, para que lea o c.v. coa atención que merece
 • e destacar os datos específicos do c.v. que o converte na persoa idónea para o posto.

Débese redactar unha carta de presentación para un perfil do posto. A carta de presentación típica é ás veces perxudicial. Pode ser como resposta a un anuncio de emprego ou por candidatura espontánea. Aquí podes ver un modelo de carta de presentación (Documento Word)